(+48) 793-141-084

Zatrzymanie prawa jazdy - Prawo karne, adwokat Łódź

10/23/2019 adwokat prawo karne prawo karne łódź zatrzymanie prawa jazdy adwokat łódź pomoc prawna adwokat prawo karne zgierz

Narastające natężenie ruchu drogowego w logicznej konsekwencji powoduje coraz większą liczbę zatrzymań prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Narastające natężenie ruchu drogowego w logicznej konsekwencji powoduje coraz większą liczbę zatrzymań prawa jazdy. Najczęściej zatrzymanie to następuje za pośrednictwem policji, jednakże prawo jazdy zatrzymać może również starosta, a także sąd.

Art. 135 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wskazuje przypadki, w których funkcjonariusz policji obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy, a także te przypadki, w których zatrzymanie prawa jazdy zależne jest od jego uznania.

 

 

 

Zatrzymanie Prawa Jazdy - Adwokat Łódź

Obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy

W myśl powyższego przepisu policjant ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w następujących sytuacjach:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 badania techniczne pojazdów niektórych służb 1 lub 2, art. 87 uchylony § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911),

i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 dokumenty wymagane od kierującego pojazdem pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

j) popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 okres próbny ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 

Ponadto, policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu, który polega na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650, 907 i 1669), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.

Nieobligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy

            Funkcjonariusz policji może natomiast ( nie jest to obligatoryjne ) zatrzymać prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Jednakże i w tych wypadkach policjant zobowiązany jest wydać pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy.