Prawo cywilne

Adwokat Maciej Migus - prawo cywilne

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • reprezentowania na etapie postępowania mediacyjnego;
 • negocjacji celem zawarcia ugody;
 • reprezentowania w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowania w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • sporządzania pism procesowych;
 • sporządzania środków odwoławczych: apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego;
 • konsultacji i opinii prawnych;
 • spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych;
 • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • spraw związanych z wadami oświadczenia woli;
 • spraw o zapłatę;
 • spraw i roszczeń związanych z prawem własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki;
 • spraw i roszczeń dotyczących spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • spraw i roszczeń dotyczących posiadania;
 • spraw i roszczeń dotyczących zasiedzenia;
 • roszczeń o immisje;
 • spraw związanych z nieruchomościami, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, wydanie nieruchomości
 • umów sprzedaży, w tym także roszczeń związanych z rękojmią za wady oraz gwarancją;
 • umów najmu i dzierżawy, w tym także roszczeń z tytułu czynszu;
 • darowizn;
 • pozostałych umów cywilnoprawnych, m.in.: umowy o dzieło, umowy leasingu, użyczenia, pożyczki, umowy o roboty budowlane, zlecenia, umowy przewozu, spedycji, ubezpieczeń, renty i dożywocia oraz związanych z nimi roszczeń;
 • odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz nienależytego wykonania zobowiązania;
 • niedozwolonych klauzul umownych;
 • spraw dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia