Prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karno-skarbowe

adwokat łódź prawo karne

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Migusa oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • reprezentowania i obrony w postępowaniu przygotowawczym, m.in. przed Policją i Prokuraturą;
 • reprezentowania i obrony w postępowaniu sądowym, odwoławczym oraz wykonawczym;
 • reprezentowania i obrony w postępowaniu mandatowym;
 • reprezentowanie w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • sporządzania pism procesowych, środków odwoławczych: apelacji, zażalenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia – m.in. kasacji;
 • reprezentowanie i obrona w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych;
 • spraw związanych z tymczasowym aresztowaniem i pozostałymi środkami zapobiegawczymi;
 • dozoru elektronicznego;
 • zatarcia skazania;
 • przedawnienie karalności oraz przedawnienia wykonania kary;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary;
 • warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary;
 • odroczenia wykonania kary;
 • przerwy w wykonaniu kary;

 

 • spraw o przestępstwa – m.in. przestępstw: zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, gróźb karalnych, nękania, naruszenia miru domowego, obrazy uczuć religijnych, znęcania się, uchylania się od alimentów, zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności, znieważenia funkcjonariusza, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego uzyskania informacji, fałszerstwa dokumentów, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, przywłaszczenia, oszustwa, paserstwa;
 • spraw o wykroczenia – m.in. wykroczenia: przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu; przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia; przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; prowadzenia pojazdów bez uprawnień, bez dokumentów, niepodporządkowania się znakom drogowym, niepodporządkowani się ograniczeniu prędkości;
 • spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

 • spraw o posiadanie narkotyków