Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny - Adwokat Łódź

Dozór elektroniczny stanowi coraz częściej stosowaną przez sądy alternatywę dla odbywania kary w zakładzie karnym. W 2017 r. ok. 4 tys. osób odbywało karę w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE).

Kwestie związane z dozorem elektronicznym reguluje Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Jak podaje art. 2 tej ustawy - system ten polega na kontrolowaniu zachowań skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W praktyce oznacza to, iż można odbywać karę pozbawienia w wolności w miejscu zamieszkania.

Warunki wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego wiąże się z określonymi w prawie karnym warunkami. Decyzję o zezwoleniu na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zawsze podejmuje sąd penitencjarny, badając czy spełnione zostały warunki.

Przede wszystkim potrzebna jest zgoda skazanego na odbywanie całości bądź części kary pozbawienia wolności w tym systemie oraz zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym. Skazany posiadać musi miejsce stałego pobytu.

Kara pozbawienia wolności, którą orzekł sąd, musi być ponadto karą nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy oraz nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego. Muszą zachodzić również okoliczności uzasadniające przekonanie sądu, iż zastosowanie tego systemu będzie wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej kary.

Zaistnieć musi również warunek techniczny - odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Dozór elektroniczny może zostać zastosowany zarówno po orzeczeniu kary, ale przed osadzeniem w zakładzie karnym, jak i już w momencie, w którym skazany został osadzony w zakładzie karnym – jeżeli przemawia za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Na czym polega dozór elektroniczny

Odbywając karę w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek przebywania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie. W praktyce oznacza to często przebywanie w miejscu zamieszkania z możliwością czasowego oddalania się z tego miejsca w wyznaczonych ściśle przez sąd godzinach i dniach tygodnia. Oznacza to, iż istnieje możliwość wykonywania pracy zarobkowej bez konieczności rezygnowania z niej na czas odbywania kary.

Skazany ma oczywiście obowiązek noszenia nadajnika oraz dbałości o powierzone mu urządzenia służące do wykonywania dozoru. Ma on również obowiązek udzielania wyjaśnień z przebiegu dozoru, poddawania się czynnościom kontrolnym oraz połączeń telefonicznych umieszczonych w urządzeniu monitorującym.

Jak sporządzić wniosek o dozór elektronicznym

W celu złożenia prawidłowo sformułowanego wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego najlepiej zgłosić się do adwokata i jemu powierzyć przygotowanie takiego wniosku oraz reprezentację w tym postępowaniu.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne, a więc zawierać oznaczenie wyroku sądu zawierającego orzeczoną karę pozbawienia wolności, upoważnienie do obrony, wykazanie, iż warunki udzielenia zezwolenia na SDE zostały spełnione w konkretnym indywidualnym przypadku, niezbędne załączniki – jak choćby zgoda pełnoletnich domowników na dozorowanie w miejscu zamieszkania, wskazanie okresów, w których skazany może się oddalać z miejsca stałego pobytu i dowodów, czy okoliczności uzasadniających takie oddalenia. We wniosku zawrzeć również należy niezbędne dane personalne skazanego.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.
Zapoznaj sie z polityką cookies >>

X