Sprawy karne nieletnich

Sprawy karne nieletnich

Sposób ukarania nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, zależy od jego wieku w czasie dokonania przestępstwa. Zwykle osoby do 17 roku życia nie odpowiadają za popełnione przestępstwa, chyba że jest to czyn niezwykle rażący, za który odpowiedzieć może nawet osoba w wieku 15 lat.

Osoba małoletnia, to osoba, która nie ukończyła 18 lat, natomiast osoba nieletnia w chwili wykroczenia nie miała ukończonych lat 17. Polskie prawo wyraźnie oddziela odpowiedzialność dorosłych od odpowiedzialności osób nieletnich i małoletnich. Zdarzają się sytuacje, gdy w sprawie o przestępstwo bierze udział zarówno osoba dorosła, jak i nieletni, wówczas kwestia nieletniego zostaje oddana do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. O rozpoczęciu postępowania powiadamia się rodziców bądź opiekunów nieletniego. Może się zdarzyć również, że powiadomiona zostanie także szkoła.

Prawo karne - Wywiad środowiskowy

Sąd w sprawach o popełnienie przestępstwa przez osoby nieletnie, zleca wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie danych dotyczących osoby, jego postępów w nauce, kontaktów z rodzicami, nauczycielami, otoczenia, w którym się wychowuje i tym podobne. Zwykle koszty takiego postępowania ponoszą rodzice, bądź opiekunowie osoby nieletniej, lecz sąd ma prawo zwolnić ich z tego obowiązku, jeżeli nie pozwala im na to sytuacja materialna.

Wszelkie przejawy demoralizacji osoby nieletniej, są traktowane przez sąd bardzo poważnie, co daje podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym czasie nieletni ma prawo zostać przesłuchany w obecności obrońcy, osoby dorosłej, rodziców lub opiekunów. Na tym etapie kancelaria prawna, która zajmuje się sprawą, może wyznaczyć obrońcę dla nieletniego.

Jeżeli chodzi o kwestię kary, którą nieletni może otrzymać za czyn zabroniony, którego się dopuścił, sąd rodzinny może:

  • zastosować upomnienie,
  • wyznaczyć nadzór opiekunów, czy też rodziców nad osobą nieletnią,
  • wyznaczyć nadzór kuratora,
  • polecić osobie nieletniej naprawę wyrządzonych szkód, podjęcia się pracy społecznej lub innych działań, które zrekompensują pokrzywdzonemu straty,
  • ponadto sąd może zakazać prowadzenia pojazdów,
  • nakazać umieszczenie osoby nieletniej w rodzinie zastępczej,
  • nakazać umieszczenie nieletniego w ośrodku poprawczym.

W przypadku, gdy sąd rozpatruje sprawę nieletniego, może wymierzyć on karę zarówno z Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Wykroczeń.

Adwokat Łódź, Zgierz

Specjalizujemy się między innymi w sprawach karnych, oferując profesjonalną pomoc prawną oraz porady prawne. Zapewniamy reprezentację przed sądem, a także kompleksową pomoc w przypadku spraw o dopuszczenie się czynów karalnych przez nieletnich.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii