Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń

Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji

Stowarzyszenia lub fundacje, które otrzymały środki z dotacji, darowizn lub składek członkowskich, bardzo często z biegiem czasu nie są w stanie dalej realizować swojej działalności, a to głównie ze względu na sytuację finansową. Polskie prawo przewiduje możliwość pozyskiwania środków finansowych w sposób inny, niżeli tylko wyżej wymienione formy. Wówczas fundacje i stowarzyszenia mają prawo prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dla wielu odbiorców idea stowarzyszenia lub też fundacji jest sprzeczna z działalnością gospodarczą. Istnieje jednak pewna równica pomiędzy ową działalnością zarobkową a działalnością statutową, o której warto się dowiedzieć.

Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową wytwórczą, handlową, budowlaną lub wszelką działalność zorganizowaną i wykonywaną w sposób ciągły. Ich głównym celem jest przede wszystkim zysk, wówczas koszty działalności muszą być niższe niż przychody.

Stowarzyszenie a działalność gospodarcza

Prawo dotyczące stowarzyszeń informuje, iż mogą one prowadzić własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną, czyli są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zyski wynikające z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być dzielone na członków stowarzyszenia.

Fundacja a działalność gospodarcza

Zgodnie z przepisami, fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że będzie ona adekwatna do jej celów. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności jest przeznaczenie minimum tysiąca złotych na cel gospodarczy, a także uzyskanie wpisu do KRS. Dokładnie tak, jak w przypadku prawa stowarzyszeń, zyski z działalności gospodarczej fundacji muszą zostać przeznaczone na jej funkcjonowanie i nie mogą być dzielone pomiędzy członkami.

Sama działalność gospodarcza, zarówno w przypadku fundacji, jak i stowarzyszenia, musi mieć charakter wspomagający. Nie może ona wówczas dominować nad celami określonymi w statucie danej organizacji.

Adwokat Łódź, Zgierz

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawa stowarzyszeń i fundacji zapraszamy do kontaktu z adwokatem z Łodzi oraz Zgierza. Adwokat Maciej Migus w swojej Kancelarii Adwokackiej przyjmuje na konsultacje prawne i udziela praktycznych porad prawnych.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Telefon do Kancelarii