Zniszczenie mienia - jak się bronić i co za to grozi

Zniszczenie mienia - jak się bronić i co za to grozi

Nie ulega wątpliwości, że zniszczenie bądź uszkodzenie czyjegoś mienia jest czynem zabronionym. W zależności od tego, jaka jest wartość szkody, czyn ten kwalifikuje się jako wykroczenie albo przestępstwo. Karą za zniszczenie mienia może być grzywna, a nawet pozbawienie wolności.

Prawo karne reguluje kwestie zniszczenia mienia zapisami w kodeksie karnym. Według art. 288 § kodeksu karnego: kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz może podlegać karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi uszkodzenia lub zniszczenia jego sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku. O tym z kolei wspomina § 2 wyżej wspomnianego artykułu.

Zgłoszenie uszkodzenia mienia na policję

Bez względu na wartość zniszczonej rzeczy, każdemu przysługuje prawo do zawiadomienia Policji o zdarzeniu, w wyniku którego doszło do zniszczenia. Funkcjonariusze mają obowiązek podjąć odpowiednie działania, które będą uzależnione od przedmiotu i skali uszkodzenia bądź zniszczenia. Należy zaznaczyć, że ściganie wspomnianego przestępstwa może nastąpić tylko na wniosek pokrzywdzonego. Takie działanie nie jest przez służby podejmowane bez takiego wniosku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osobą uprawniona do złożenia wniosku o ściganie jest nie tylko właściciel rzeczy. Wniosek taki może również złożyć każda osoba, której przysługuje inne prawo rzeczowe lub obligacyjne do tej rzeczy.

Zniszczenie mienia - jak się bronić

Jeśli jesteś sprawcą uszkodzenia lub zniszczenia czyjegoś mienia i został złożony przeciwko tobie akt oskarżenia, to powinieneś swoją obronę odpowiednio przygotować. Warto zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zakwestionowania odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę poprzez wskazanie osoby, która powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zniszczenie mienia. 

Oprócz tego przewidziane są okoliczności, które mogą wykluczyć odpowiedzialność sprawcy za zniszczenie bądź uszkodzenie mienia. Należą do nich m.in.: wiek poniżej 13 lat, niepoczytalność czy działania w obronie koniecznej lub stanie wyższej konieczności.

Jeśli do popełnienia przestępstwa sprawcę zmusiły uzasadnione problemy finansowe, to warto przedstawić je sądowi. Taka motywacja nie spowoduje, że sąd nie wymierzy kary, ale może wpłynąć na jej wymiar. Obciążenie dla sprawcy może być mniej dotkliwe. Taka sama sytuacja ma miejsce, jeśli doszło do nieumyślnego uszkodzenie lub zniszczenia mienia. 

Kolejny ważny aspekt, to wysokość kwoty, jaką chce od oskarżonego uzyskać poszkodowany. Ważnym jest, by sprawdzić, w jaki sposób została ustalona wartość uszkodzonego bądź utraconego mienia. Warto zadbać o wcześniejsze przygotowanie protokołu zniszczenia mienia. Zdarza się, że poszkodowani często znacznie zawyżają faktyczną wartość mienia. Sprawca powinien ponieść odpowiedzialność jedynie za typowe następstwa zdarzenia, które wywołało szkodę.

Kwota odszkodowania może być obniżona w przypadku, kiedy to poszkodowany również przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Wpływ ma także stan majątkowy obu stron. Jeśli sprawca jest w gorszej sytuacji ekonomicznej od poszkodowanego, to może to wpłynąć na obniżenie kwoty należnego odszkodowania.

Zniszczenie mienia do 500zł

Zniszczenie lub uszkodzenie mienia to czyn zabroniony, który został umieszczony zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie wykroczeń. Jest to tzw. czyn przepołowiony, co oznacza, że ze względu na pewną obraną przez ustawodawcę wartość – raz stanowi przestępstwo, a innym razem wykroczenie.

Jeśli wartość szkody nie przekracza 500 zł. to mamy do czynienia z wykroczeniem. W tym przypadku sprawcy grozi kara aresztu, kara ograniczenia wolności albo grzywna. Karze podlegają również osoby, które pomagały w procederze uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub namawiały do popełnienia takiego czynu. Karalne jest również usiłowanie popełnienia takiego czynu. 

W przypadku potraktowania czynu jako występek, sąd może zasądzić odszkodowanie, które sprawca musi wypłacić na rzecz poszkodowanego. Możliwe jest również nałożenie obowiązku przywrócenia rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego.

Zniszczenie mienia powyżej 500zł

W przypadku szkody, której wartość przekracza 500 zł stosowane są zapisy Kodeksu karnego, który traktuje taki czyn już jako przestępstwo. Sprawcy grozi wtedy kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli szkodliwość społeczna czynu i jego waga nie są duże, to może on liczyć na karę grzywny albo karę pozbawienia wolności do roku.

W jaki sposób poszkodowany może odzyskać pieniądze za zniszczenie mienia? W pierwszej kolejności należy zadbać o szczegółowe udokumentowanie zniszczenia mienia. Dobrze, jeśli sam fakt i sposób zniszczenia mogą poświadczyć inni świadkowie, osoby trzecie. Następnie należy zwrócić się do ubezpieczyciela, który przeprowadzi likwidację szkody. Jeśli sprawca nie posiada ubezpieczenia, to powinien on osobiście wypłacić nam należne odszkodowanie. Jeśli obie strony nie mogą dojść do porozumienia, to z reguły dochodzi do sądownego rozstrzygnięcia konfliktu.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.
Zapoznaj sie z polityką cookies >>

X