Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie

Odszkodowanie związane jest szkodą majątkową, a więc szkodą, która jest wartością aktywną pieniężną. Uprawniony do jego dochodzenia jest ten, kto szkodę odniósł (poszkodowany), a jednocześnie zobowiązanym podmiotem odpowiedzialnym za powstałe szkody. Celem odszkodowania jest wyrównanie szkód, które odniosły poszkodowany. Wyrównanie tej szkody obejmuje wszystkie straty jak i utracone świadczenia - np. spodziewany dochód, należny poszkodowany nieosiągalny, spowodowany niezdolnością był do pracy z powodu przyczyny powodującego szkodę.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie związane jest ze szkodą niemajątkową, określane mianem krzywdy, dopasowane uszczerbku w dobrach osobistych. Świadczenie, które dotyczy szkody na osobie, a konkretnie dotyka sfery dóbr osobistych, których katalog, zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (KC) jest katalogiem otwartym (ustawodawca wymienia w nim przykładowe dobra osobiste nie eliminujące możliwości dochodzenia innych niż ograniczenia). Przepisy KC przedstawione w sprawie sytuacji o zadośćuczynieniu pieniężnym, które w istocie są próbami przeliczeniowymi na pieniądze doznane krzywdy, zastosowania do oceny negatywnych przeżyć (cierpienia pacjentów, psychicznych) Zobowiązane do zadośćuczynienia pieniężnego jest więc, jak również w przypadku roszczeń odszkodowawczych, dziesięć kto odpowiada za zdarzenie powodujące krzywdzenie krzywdy.

Różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Punktem wyjściowym w sprawie odszkodowań i zadośćuczynienia jest wystąpienie szkody - w majątku lub na osobie. Wystąpić musi więc zdarzenie powodujące tę szkodę oraz istnieć musi przyczynić się do powstania - skutkującego między zdarzeniem a szkodą, co oznacza, że ​​wystąpienie szkody jest normalne występujące w różnych sytuacjach.

W razie wystąpienia szkody związanej z zasadą odpowiedzialności karnej, która jest zrekompensować doznane straty i ewentualne utracone spodziewane skutki. W tym celu warto zadbać o przygotowanie wszystkich danych, dowiedzieć się o wysokości żądanej kwoty odszkodowań. Warto w praktyce pamiętać, uwzględnić w przypadku, gdy dochód podlega odszkodowaniu od firmy ubezpieczeniowej, bardzo często mamy do czynienia z zaniżaniem wartości proponowanej sumy odszkodowań. W tych przypadkach szczególnie warto wybrać narciarz na drogę sądową.

Zadośćuczynienie z kolei występować będzie w tych sytuacjach, gdzie zaistniało zdarzenie powodujące szkodę niemajątkową – krzywdę powodującą negatywne przeżycia danej osoby. Najczęściej takimi negatywnymi przeżyciami są: ból fizyczny po doznanym urazie bądź związany z rehabilitacją lub cierpienia następujące w psychice osoby po doznanym długotrwałym lub trwałym urazie ciała. Często zdarza się, iż osoby w starszym wieku doznając uszczerbku na zdrowiu ograniczającego możliwość poruszania się popadają w depresję. Oczywistym jest, iż nie jest możliwe określenie w wymiarze pieniężnym skali cierpień fizycznych czy psychicznych, dlatego też prawo cywilne posługuje się sformułowaniem „ odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego”. Ustalenie tej „odpowiedniej sumy” powoduje w praktyce liczne trudności procesowe. Sądy w tym zakresie opierają się z reguły na opiniach biegłych.

Zadośćuczynienie w przeciwieństwie do odszkodowania ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że to do sądu należy ocena czy w danej sprawie przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie. Tym większa więc rola profesjonalnego pełnomocnika, aby zebrać i przedstawić w sposób przekonujący i logiczny dowody oraz okoliczności przemawiające za przyznaniem takiego zadośćuczynienia pieniężnego.

Kiedy odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie

Pomimo, iż odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie odrębne instytucje prawa cywilnego, pamiętajmy, iż  zdarzają się sytuację, w których możemy dochodzić przed sądem obu tych świadczeń w jednej sprawie. Bardzo częstym takim przypadkiem procesowym są sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doszło do śmierci osoby, osoby najbliższe z rodziny zmarłego mogą również dochodzić z tego tytułu zadośćuczynienia.

Bardzo często występują sprawy o odszkodowania komunikacyjne, a więc związane z ruchem pojazdów mechanicznych.  Do tej kategorii odszkodowań należą szeroko pojęte wypadki drogowe.

W obrocie cywilnoprawnym rozpowszechnione są również odszkodowania umowne, związane z zastrzeżonymi w umowie karami umownymi. Kara umowna jest instytucją prawa cywilnego polegającą na obowiązku zapłaty po jednej ze stron umowy w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego wiążącego strony.

Innym rodzajem odszkodowań są np. odszkodowania z tytułu ubezpieczeń na życie. W razie śmierci ubezpieczonego wskazanej w umowie ubezpieczenia osobie przysługuje świadczenie odszkodowawcze. Umowy ubezpieczeniowe obejmują bardzo często również składniki majątku ubezpieczonych, takie jak dom, mieszkanie, materiały budowlane, czy pozostałe znaczące składniki majątku.

Najbardziej rozpowszechnione zaś przypadkowe dochodzenia zadośćuczynienia, poza obszarem związanym z uszczerbkiem na zdrowiu, są zadośćuczynione w odniesieniu do określonych dóbr indywidualnych . Dobra te skatalogowane zostały w art. 23 KC i obejmują np .: wolność, zdrowie, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyODSZKODOWANIA

Telefon do Kancelarii