Kradzież - kiedy jest przestępstwem a kiedy wykroczeniem

Kradzież - kiedy jest przestępstwem a kiedy wykroczeniem

Nie ulega wątpliwości, że kradzież jest czynem zabronionym. Nie zawsze jednak jest ona klasyfikowana jako przestępstwo. Są kryteria (w zasadzie jedno, najważniejsze), które pozwalają traktować kradzież jako wykroczenie. Oznacza to różnice w następstwach i konsekwencjach prawnych. Wyjaśnienie czym w ogóle jest kradzież w przepisach dzisiejszego prawa i jakie są konsekwencje w odniesieniu do różnych jej typów znajda Państwo w poniższym artykule. Ważnym jest, iż  poniżej wspomniane regulacje dotyczą stanu prawnego na dzień dzisiejszy. Przewidziane są bowiem zmiany, wchodzące w życie w 2023 roku.

Czym jest kradzież w świetle prawa

Kradzież to czyn zabroniony, który polega na zaborze cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Można jej dokonać jedynie w odniesieniu do rzeczy, która stanowi czyjąś własność. Oczywiście właścicielem musi być inna osoba, niż sprawca. Przedmiotem kradzieży musi być rzecz ruchoma, która posiada wartość materialną i jest przedmiotem legalnego obrotu. W wyniku kradzieży właściciel zostaje pozbawiony władztwa nad daną rzeczą. Sprawca kradzieży działa umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. 

Przedmiotem kradzieży będzie zatem samochód, telefon czy sprzęt RTV, ale również karta bankomatowa czy cudzy program komputerowy. Każda z tych rzeczy umożliwia sprawcy osiągnięcie korzyści majątkowych.

Różne typy kwalifikowane kradzieży

Art. 278 Kodeksu karnego zawiera przepisy, które dotyczą podstawowego typu kradzieży. W kolejnych artykułach kodeks porusza trzy kolejne kwalifikowane typy kradzieży, dla których przewidziany jest również inny, wyższy wymiar kary. Wyróżnia się:

  1. Kradzież z włamaniem, czyli zabór rzeczy po wcześniejszym pokonaniu zabezpieczeń. Zabezpieczenie musi mieć charakter fizyczny, ale coraz częściej za kradzież z włamaniem uznaje się np. złamanie kodu zamka szyfrowego. Nie jest również istotnym, czy zabezpieczenie w sposób skuteczny spełnia swoją rolę. Jeśli sprawca pokona zamknięte drzwi na zamek lub skobel, zamknięte okno, to zawsze będzie to kradzież z włamaniem - nawet, jeśli posłuży się np. wcześniej dorobionym, pasującym kluczem.
  2. Rozbój, czyli kradzież, podczas której sprawca używa przemocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza ofiarę do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za taki rodzaj kradzieży uznaje się również sytuację, w której ofiara powodowana strachem oddaje przedmiot sprawcy.
  3. Kradzież rozbójnicza ma miejsce w przypadku, kiedy w celu utrzymania w posiadaniu zabranej rzeczy sprawca używa przemocy wobec ofiary lub grozi natychmiastowym jej użyciem lub doprowadza osobę do stanu nieprzytomności albo bezbronności.

Różnica między kradzieżą będącą przestępstwem a wykroczeniem

Podstawowym kryterium, które pozwala rozróżnić kradzież jako przestępstwo lub wykroczenie jest wartość materialna przedmiotu. Jeśli przedmiot kradzieży ma wartość, która nie przekracza 525 złotych, jest to czyn regulowany jest przez Kodeks Wykroczeń. Jeśli natomiast jego wartość przekracza ten próg, to czyn kalsyfikowany jest jako przestępstwo. W tym przypadku regulacje takiego czynu zawarte są w Kodeksie Karnym. 

Warto również zaznaczyć, że kradzież traktowana jako przestępstwo to czyn, którego sprawca dopuszcza się z zamiarem kierunkowym. W sposób świadomy i celowy dokonuje zaboru rzeczy ruchomej, która jest własnością innej osoby.

Jaka kara grozi za kradzież

Według przepisów Kodeksu Wykroczeń osoba, która dopuściła kradzieży lub przywłaszczenia rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 525 złotych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Może również zostać zobowiązana do zapłacenia równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego przedmiotu.

Z kolei Kodeks Karny dla kradzieży kwalifikowanej przewiduje odpowiednio: 

  • karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej;
  • karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat za kradzież z włamaniem;
  • karę pozbawienia wolności od 2  do 12 lat za rozbój;
  • karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat za kradzież rozbójniczą.

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw karnych, skontaktuj się z nami!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii