Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego - kiedy złożyć

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego - kiedy złożyć

Postępowanie karne jest postępowaniem, którego celem jest wykrycie sprawcy czynu zabronionego, osądzenie go oraz wymierzenie kary odpowiadającej stopniowi winy. Obejmuje ono trzy etapy: postepowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe oraz postępowanie wykonawcze. Każde postępowanie karne (nawet, jeśli sprawca i fakt popełnienia przez niego czynu zabronionego jest oczywisty) musi się zakończyć wydaniem wyroku.

Jeśli natomiast istnieją odpowiednie przesłanki, wówczas postępowanie karne może zostać umorzone. Zamiast aktu oskarżenia prokurator sporządza i kieruje do sądu wniosek o takie właśnie umorzenie postępowania.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • wina sprawcy i społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczące;
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
  • sprawca nie była karany wcześniej za umyślne przestępstwo;
  • postawa sprawcy, jego sposób życia, warunki osobiste wskazują na to, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego;
  • popełnione przez sprawcę przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego - co dokładnie oznacza

Warunkowe umorzenie postepowania karnego jest szczególnym sposobem zakończenia postępowania karnego bez wydania wyroku skazującego. Sprawca dostaje od sądu szansę na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie bez wyroku pozbawiającego wolności. Jest on także zobowiązany do naprawienia szkody. 

Na skazanego nakładane są dodatkowo obowiązki związane z okresem próby, które są określone w Kodeksie Karnym. Okres próby wynosi z reguły od 1 roku do 3 lat. Sąd może na ten czas oddać sprawcę pod opiekę kuratora bądź innej zaufanej osoby.

Warto wspomnieć, że orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania karnego nie podlega wpisaniu do kartoteki skazanych Krajowego Rejestru Karnego. Sprawca pozostaje zatem osobą niekaraną.

Co powinien zawierać wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może zostać złożony przez samego oskarżonego lub jego obrońcę, z inicjatywy sądu lub prokuratora. Można z nim wystąpić na dwóch etapach postępowania karnego: przygotowawczego i sądowego.

Nie jest wymagane, aby wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego miał formę pisemną. Można go złożyć ustnie do prokuratora (na etapie postępowania przygotowawczego) lub sądu (na etapie postepowania sądowego). 

Ważne jest, aby wniosek zawierał: datę i miejsce sporządzenia, dane dotyczące wnioskodawcy, sygnaturę sprawy karne oraz nazwę wniosku. 

W następnej kolejności formułowana jest treść wniosku, która zawiera prośbę o warunkowe umorzenie z uzasadnieniem. Należy przedstawić wszystkie argumenty, które przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Warto zaznaczyć dlaczego zależy nam na umorzeniu i jakie mogą być konsekwencje negatywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli mamy do czynienia z wnioskiem pisemnym, nie wolno zapominać o opatrzeniu go własnoręcznym podpisem.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego już sam oskarżony może wskazać okres próby oraz obowiązki, których się podejmie.

Warunkowe umorzenie postępowania - jakie są szanse?

Orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wydawane jest przez sąd, który musi ocenić czy istnieją uzasadnione okoliczności do jego wydania. Największe znaczenie mają zatem okoliczności popełnienia przestępstwa, jak również właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego sposób życia.

Szanse na wydanie takiego orzeczenia są ściśle uwarunkowane spełnieniem warunków, które stanowią przesłanki do złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jeśli szukasz pomocy w zakresie przygotowania wniosku o umorzenie postępowania karnego, zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii bądź skontaktuj się telefonicznie i umów na wizytę. Zapraszamy!


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii