Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - czy można złożyć odwołanie?

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - czy można złożyć odwołanie?

Na naszych drogach zdarza się zdecydowanie zbyt dużo wypadków, których sprawcami są kierowcy znajdujący się pod wpływem alkoholu. Nie ma żadnej wątpliwości, iż takie postępowanie powinno podlegać surowym karom. Jest to bowiem czyn świadomy, zaś jego konsekwencje są powszechnie znane. 

Ustawodawca w zapisach art. 178a, § 1 i 4 Kodeksu Karnego przewidział karę za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości:

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów sąd orzeka w sytuacji ponownego prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub w stosunku do sprawcy sprowadzenia katastrofy w komunikacji, której następstwem jest śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby. Orzeka go także w stosunku do sprawcy wypadku drogowego, w którym nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu u innej osoby - przy czym - sprawca w czasie popełnienia wyżej wymienionych przestępstw znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem innych środków odurzających.

Konsekwencje jazdy pojazdem pomimo zakazu

Osoba z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, która pomimo tego decyduje się ponownie prowadzić podczas obowiązywania środka karnego prowadzić samochód, ryzykuje kolejnym postępowaniem karnym. Konsekwencją złamania takiego zakazu jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oprócz tego, może zostać zasądzone świadczenie pieniężne, które sprawca ma obowiązek wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość takiego świadczenia nie może być mniejsza niż 5 000 zł. 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów - kiedy możliwe?

Polskie prawo zakłada możliwość skrócenia okresu dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po upływie 15 lat wykonywania środka karnego. Nie oznacza to jednak, że w dniu, w którym minie dokładnie 15 lat zakazu kierowca może ponownie usiąść za kierownicą samochodu. Po tym okresie skazany uzyskuje możliwość złożenia wniosku do Sądu właściwego o uznanie kary za wykonaną, a zatem o skrócenie okresu dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. 

Po złożeniu takiego wniosku sąd musi stwierdzić, że skazany przestrzegał przez ten czas porządku prawnego, a przywrócenie mu prawa do prowadzenia pojazdów nie będzie skutkować tym, że po raz kolejny popełni podobne przestępstwo. Dlatego też niezwykle istotnym elementem takiego wniosku jest właściwe uzasadnienie, które pomoże to Ci przygotować nasza kancelaria prawna.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Dla wielu kierowców zakaz prowadzenia pojazdów jest niezwykle dotkliwym środkiem karnym. Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy ustawodawca umożliwił dzięki wprowadzeniu możliwości prowadzenia samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez połowę orzeczonego wymiaru czasu lub przez okres co najmniej 10 lat (w przypadku dożywotniego zakazu), wówczas sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tej kary w postaci prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa to urządzenie, które montowane jest w pojeździe. Umożliwia ono sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy jeszcze przed uruchomieniem przez niego silnika. 

Wniosek o założenie blokady alkoholowej należy skierować do sądu, który nałożył na skazanego zakaz prowadzenia pojazdów. Należy w nim opisać okoliczności i uzasadnić swoją prośbę. Należy przekonać sąd, że prowadzenie pojazdu przez skazanego nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Taki wniosek nie podlega opłacie sądowej.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO KARNE

Telefon do Kancelarii