Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Każdy z rodziców ma obowiązek wychowywania dzieci i dostarczenia im niezbędnych środków do utrzymania. W przypadku rozwodu jedno z rodziców realizuje ten obowiązek przy pomocy świadczenia alimentacyjnego. Jego wysokość jest ustalana z reguły przez sąd, który bierze pod uwagę zdolności zarobkowe zobowiązanego rodzica.

Co w przypadku, kiedy rodzic ma zasądzone alimenty, a jego sytuacja finansowa się zmienia albo ulega pogorszeniu? Prawo przewiduje w takim przypadku możliwość złożenia pozwu o obniżenie wysokości alimentów. 

Jeśli zobowiązany rodzic może przedstawić skuteczne argumenty, które przemawiają za obniżeniem świadczenia alimentacyjnego, to może złożyć w sądzie odpowiedni pozew.

Kiedy złożyć pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów można założyć niemal w każdym momencie. Warunkiem jest istnienie wydanego wcześniej wyroku, który obowiązek alimentacyjny nałożył na daną osobę i została ustalona ich określona wysokość. Należy jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania obniżenia alimentów jest udowodnienie przed sądem, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów uległy pogorszeniu. Dodatkowo musi nastąpić poprawa sytuacja finansowej osoby, na rzecz której te alimenty są wypłacane. Oprócz tego wysokość świadczeń alimentacyjnych jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich otrzymywania. 

Podstawa prawna obniżenia alimentów to zapis art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Określenie „zmiana stosunków” oznacza właśnie wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym obu ze stron.

Obniżenie alimentów - przygotuj skuteczne argumenty

Aby uzyskać wyrok zmniejszający świadczenia alimentacyjnego na dzieci należy przygotować argumenty, które będą stanowiły skuteczne uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów. 

Najczęstszymi przyczynami, których zaistnienie skutkuje wydaniem decyzji o obniżeniu alimentów na dziecko są:

  • Utrata pracy przez osobę zobowiązaną, która jest głównym źródłem dochodu;
  • Długotrwałe leczenie będące wynikiem wypadku lub choroby;
  • Urodzenie się kolejnego dziecka osobie zobowiązanej do płacenia alimentów;
  • Zawarcie kolejnego małżeństwa, które niesie za sobą powstanie nowych zobowiązań finansowych;
  • Podjęcie pracy przez osobę, na rzecz której płacone są alimenty;
  • Uzyskanie spadku przez uprawnionego;
  • Uzyskanie stypendium przez uprawnionego;
  • Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko, na rzecz której płacone są alimenty.

Obniżenie alimentów a nowa rodzina

Zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów na dziecko ma ogromne znaczenie dla sądu, w przypadku, gdy składany jest pozew o obniżenie alimentów. To jedna z trwałych i istotnych zmian, która staje się uzasadnioną przyczyną do jego złożenia.

W takim przypadku na rodzicu zobowiązanym do płacenia świadczeń alimentacyjnych spoczywa dodatkowe zobowiązanie finansowe. Tym bardziej, jeśli pojawiają się dzieci, które również ma obowiązek utrzymywać.

Należy jednak pamiętać, że nowy związek małżeński może być zawarty z osobą zamożną. To z kolei stanie się przesłanką do podwyższenia zasądzonych wcześniej alimentów.

Obniżenie alimentów a 500 plus

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci rodzicom przyznano prawo do uzyskania comiesięcznego świadczenia, którego aktualna wysokość wynosi 500 zł na każde dziecko. W związku z tym zaczęły pojawiać się pytania, czy świadczenie to może być argumentem za obniżeniem zasądzonych wcześniej alimentów.

Otóż świadczenie w ramach tzw. Programu „500 plus” nie może (i nie jest) brane pod uwagę przez sądy w procesach o alimenty. W art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapisane jest, że świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci nie wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych. 

Realne szanse na obniżenie alimentów

Każde z rodziców ma obowiązek zapewnić swojemu dziecku niezbędne środki do utrzymania. Wobec rodzica, którego władza rodzicielska została ograniczona lub został jej pozbawiony spoczywa obowiązek płacenia alimentów. Są one z reguły zasądzone wyrokiem sądku, który również określa ich wysokość.

W życiu każdego człowieka zachodzą jednak zmiany. Pojawiają się np. okoliczności, które uniemożliwiają wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Czy jest zatem realna szansa na obniżenie ich wysokości? Oczywiście. Warunkiem jest właściwe i słuszne usprawiedliwienie pozwu o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego przed sądem. Argumenty muszą być zgodne z prawdą i rzeczywiście wpływać na pogorszenie się statusu ekonomicznego osoby zobowiązanej. 


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii