Uzasadnienie pozwu o rozwód - co powinno zawierać

Uzasadnienie pozwu o rozwód - co powinno zawierać

Uzasadnienie pozwu o rozwód to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie należy złożyć w sądzie. Jest ono wymagane zarówno w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, jak również bez jej orzekania. Często właśnie na skutek argumentów zawartych w uzasadnieniu sąd decyduje o tym, w jaki sposób będzie przebiegać sprawa rozwodowa. Dlatego ważne jest, aby pismo przygotować właściwie, nie pomijając jego kluczowych elementów.

Uzasadnienie pozwu o rozwód - co powinno zawierać

Warunkiem orzeknięcia przez sąd rozwodu jest wskazanie w uzasadnieniu pozytywnych przesłanek jego zaistnienia opisanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyszczególnić należy wszystkie argumenty, które świadczą o tym, że nastąpił całkowity i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Trzeba również wspomnieć, iż nie ma możliwości odbudowy więzi między małżonkami zarówno w aspekcie uczuciowym, fizycznym, jak również ekonomicznym.

W uzasadnieniu trzeba wymienić przyczyny, przez które małżeństwo się rozpadło. Należy opisać stosunki małżonków w codziennej relacji i wymienić okoliczności, które doprowadziły do nieodwracalnego rozpadu więzi. Nie można zapominać przy tym o tym, że pozew jest pismem sądowym. Język powinien być zwięzły i neutralny. Powinny zostać przytoczone fakty. Uzasadnienia nie można przygotować w oparciu o emocje, które towarzyszą obu stronom.

Warto zaznaczyć, że sąd może również odmówić rozwodu. Jeśli w jego wyniku zagrożone będzie dobro małoletnich dzieci, jeśli mąż będzie chciał opuścić żonę z powodu choroby, wówczas sąd nie udzieli rozwodu i oddali powództwo. Właśnie w takim przypadku mamy do czynienia z wystąpieniem negatywnych przesłanek opisanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

W przypadku pozwu bez orzekania o winie nie ma konieczności podawania powodu, dla którego małżonkowie nie chcą dochodzić, które z nich jest winne całkowitemu rozpadowi pożycia małżeńskiego. Należy jednak napisać uzasadnienie, które zawierać będzie przyczyny rozpadu małżeństwa. Wskazać trzeba, że strony nie utrzymują kontaktów fizycznych, nie łączy ich więzi uczuciowe, emocjonalne oraz gospodarcze.

Uzasadnienie pozwu w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie w uzasadnieniu pozwu należy opisać okoliczności, które doprowadziły do rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli np. mąż zdradził żonę i opuścił ich wspólny dom, to należy sytuację dokładnie przedstawić w uzasadnieniu. Tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy np. jedno z małżonków stosuje przemoc wobec drugiego. Ważne jest również, by udowodnić opisane sytuacje. Mogą to być np. dokumenty z obdukcji, zeznania świadków czy zdjęcia.

Co powinno zawierać uzasadnienie w przypadku posiadania dzieci?

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, wówczas w pozwie muszą znaleźć się żądania dotyczące miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów. Należy zatem wskazać, gdzie chcemy by dzieci mieszkały po rozwodzie, czy dotychczasowy współmałżonek powinien mieć ograniczone prawa rodzicielskie, jak powinny wyglądać jego kontakty z dziećmi. Umieszczamy także informację o kwocie żądanych alimentów.

Warto również pamiętać, że każde z powyższych żądań trzeba uzasadnić. Należy podać argumenty, które przemawiają za tym, by np. ograniczyć ojcu władzę rodzicielską lub całkowicie go jej pozbawić.

Uzasadnienie pozwu a alimenty

Aby uzyskać pożądaną kwotę alimentów, trzeba właściwe uzasadnić ich żądanie. Należy zatem przedstawić słuszne potrzeby dziecka i skonfrontować je z możliwościami zarobkowymi rodzica, który wnosi pozew o alimenty. Przygotować zatem trzeba zestawienie i opis kosztów jakie jeden z rodziców ponosi na wychowanie i utrzymanie małoletniego. Być może, istnieją przesłanki dotyczące stanu zdrowia powoda, które uniemożliwiają osiąganie przez niego wyższych dochodów, może także stan zdrowia samego dziecka powoduje, że jego potrzeby są większe. Takie okoliczności również trzeba opisać. Warto też posłużyć się środkami dowodowymi, takimi jak: zaświadczenie od pracodawcy, zeznanie podatkowe, dokumentacja medyczna czy faktury za lekarstwa oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://adwokat-migus.pl/rozwod, gdzie znajduje się również pełna oferta naszej kancelarii w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii