Czym jest intercyza małżeńska oraz jej skutki

Czym jest intercyza małżeńska oraz jej skutki

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje, z mocy ustawy, wspólność majątkowa. Należą do niej wszystkie przedmioty i prawa majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, bez względu na to, kto je nabył (czy oboje małżonków, czy jedno z nich).

Majątek wspólny małżonków to przede wszystkim:

  • dochody z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę bądź innej zarobkowej działalności małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, a także majątku każdego z małżonków z osobna,
  • środki, które zostały zgromadzone na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Jeżeli przyszli lub obecni małżonkowie chcą dysponować swoim majątkiem niezależnie, to przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie mogą zdecydować się na podpisanie intercyzy.

Intercyza małżeńska – informacje

Intercyza to nic innego jak umowa małżeńska, która reguluje stosunki majątkowe małżonków w sposób odmienny od ustawowej wspólności majątkowej. Można ją zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa lub jeszcze przed jego rozpoczęciem. 

Intercyza może być zawarta tylko w formie aktu notarialnego. Jedynie taki dokument ma moc prawną. 

Warto zaznaczyć, że intercyza nie ma mocy wstecznej. Nie będzie zatem rozwiązaniem, ucieczką od długów dla małżeństw, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Wyróżniamy poniższe rodzaje intercyzy:

  • intercyza rozszerzająca wspólność majątkową – polega na dołączeniu do majątku wspólnego małżonków składników majątku osobistego,
  • intercyza ograniczająca wspólność majątkową – polega na wyłączeniu wskazanych elementów majątku osobistego z majątku wspólnego małżonków,
  • z wyrównaniem dorobków – małżonek, który znajduje się w gorszej sytuacji finansowej w chwili zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej może się domagać od drugiego małżonka wyrównania dorobku,
  • przywracająca ustawową wspólność majątkową.

Kiedy warto zdecydować się na intercyzę?

Intercyza zyskuje na popularności głównie dlatego, że pozwala uniknąć ewentualnych długów współmałżonka. Ochrona przed zaspokajaniem roszczeń przez wierzycieli jednego z małżonków często pozwala ochronić rodzinę przed skrajnie negatywnymi skutkami trudnej sytuacji finansowej.

Na podpisanie intercyzy decydują się często osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Dzięki temu są w stanie zabezpieczyć współmałżonka przed konsekwencjami nietrafionych decyzji inwestycyjnych. 

Zawierając związek małżeński nikt nie zakłada rozstania. Niestety, takie sytuacje się zdarzają coraz częściej. W przypadku rozdzielności majątkowej rozwód przebiega szybciej. Nie mamy bowiem do czynienia wydłużającym się lub dodatkowym procesem, podczas którego małżonkowie toczą często zacięte spory o majątek.

Intercyza małżeńska i jej wpływ na dziedziczenie

Zawarcie umowy majątkowej nie wpływa na dziedziczenie ustawowe między małżonkami. Oznacza to, że z chwilą śmierci jednego, drugi małżonek jest uprawniony do dziedziczenia po nim majątku na takich samych zasadach, jak gdyby intercyza nie była podpisana. 

Małżonek zmarłego dziedziczy zatem majątek wraz z dziećmi w stopniu równym. W przypadku testamentu, jeśli małżonek nie został wymieniony w testamencie i nie został jednocześnie wydziedziczony, to przysługuje mu prawo do zachowku.

Intercyza a długi współmałżonka

W momencie podpisania intercyzy małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiada każde z osobna, własnym majątkiem osobistym. Dotyczy to jednak zobowiązań powstałych po podpisaniu umowy o rozdzielności. Jeśli wierzytelność powstała przed podpisaniem intercyzy, to wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczeń ze składników majątku obojga małżonków.


<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii