Zaprzeczenie ojcostwa - kto może go żądać i kiedy

Zaprzeczenie ojcostwa - kto może go żądać i kiedy

Zaprzeczenie ojcostwa polega na podważeniu biologicznego ojcostwa mężczyzny, który jako domniemany został wpisany w akcie urodzenia dziecka. Według zapisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli w trakcie trwania małżeństwa z pozamałżeńskiej relacji intymnej narodzi się dziecko, to zachodzi domniemanie, że ojcem jest mąż matki dziecka - bez względu na to czy małżonkowie znają okoliczności i mają świadomość co do pochodzenia dziecka. Mężowi przysługują prawa rodzicielskie i zostaje na niego nałożony obowiązek alimentacyjny. Biologiczny ojciec nie posiada wtedy żadnych praw i obowiązków wobec dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa - kto może żądać

Zaprzeczenie ojcostwa wymaga złożenia w sądzie odpowiedniego pozwu. Składa się go do sądu rejonowego właściwego pod względem miejsca zamieszkania pozwanego. W dokumencie powołuje się dowody, które potwierdzają, że dziecko pochodzi od innego ojca, że wskazana w akcie urodzenia osoba nie jest ojcem biologicznym. Najczęściej dowodem takim są badania DNA, które zleca sąd w trakcie postępowania. Warto jednak pamiętać, że badanie DNA można wykonać samodzielnie jeszcze przed złożeniem pozwu.

Zaprzeczenia ojcostwa może żądać:

  • mąż matki dziecka;
  • matka dziecka;
  • prokurator;
  • dziecko, które osiągnie pełnoletność.

Zaprzeczenie ojcostwa - kiedy jest ono konieczne?

Nie ma określonych przyczyn, które wymagają złożenie w sądzie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej dzieje się to w przypadku gdy:

  • małżonkowie są w trakcie przedłużającego się rozwodu, a kobieta rodzi w tym czasie dziecko nowemu partnerowi;
  • w trakcie trwania małżeństwa rodzi się dziecko z intymnej, pozamałżeńskiej relacji kobiety;
  • w niedługim czasie po rozwodzie kobieta rodzi dziecko nowemu partnerowi.

Jeśli szukasz pomocy w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii na stronie https://adwokat-migus.pl/rozwod.

Zaprzeczenie ojcostwa - do kiedy można go zażądać?

Przepisy prawa uniemożliwiają wszczęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa w dowolnie wybranym czasie. Domniemany ojciec może to uczynić przed upływem roku, od momentu, kiedy dowiedział się, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna. Nie może tego jednak uczynić później niż do dnia, kiedy dziecko osiągnie pełnoletniość. Taki sam termin obowiązuję matkę, jeśli to ona składa pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Po osiągnieciu pełnoletności również dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Musi to nastąpić w ciągu roku od dnia, kiedy dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki.

Prokurator natomiast nie ma takiego ograniczenia. Co do zasady może on w każdym momencie wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Co w przypadku odmowy matki poddaniu dziecka badaniu DNA

Odmowa wykonania badań genetycznych przez którąkolwiek ze stron może znacznie skomplikować przebieg całego procesu. Najczęściej właśnie badanie DNA stanowi dowód na to, że domniemany ojciec nie jest ojcem biologicznym.

W przypadku kiedy pobrania próbek do badania DNA odmawia ( bez uzasadnionych powodów ) mąż matki, wówczas możliwe jest obalenie domniemanego ojcostwa wszystkimi dowodami, które wskazują na brak prawdopodobieńśtwa jego ojcostwa oraz dowodami wskazującymi, że ojcem biologicznym jest ktoś inny. Możliwe jest również dopuszczenie dowodu z grupowego badania DNA matki, dziecka i domniemanego ojca dziecka, jeśli ten wyrazi zgodę.

Jeśli natomiast badania DNA odmawia matka, wówczas nie wystarczy to do przyjęcia prawdopodobieństwa, aby mąż mógł być ojcem dziecka. Można ominąć zgodę matki uzyskując zgodę sądu opiekuńczego. Kieruje się on jednak dobrem małoletniego dziecka i zdarza się, że takiej zgody nie udziela.

Zaprzeczenie ojcostwa - niezbędne dokumenty

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w sądzie rejonowym, który odpowiada miejscu zamieszkania. Opłata za złożenie pozwu wynosi 200 zł. W pozwie należy umieścić dane osobowe dwóch stron, dane właściwego sądu oraz określenie żądania wraz z jego uzasadnieniem.

Pozew składa się w 4 egzemplarzach ( oryginał i 3 kopie). Dołączyć do niego należy ewentualne dowody, które będą potwierdzały jego zasadność. Niezbędnymi dokumentami są również:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, który został wydany najpóźniej miesiąc przed złożeniem pozwu;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa.

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii