Rozwód z orzeczeniem o winie - co się z tym wiąże?

Rozwód z orzeczeniem o winie - co się z tym wiąże?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie jest popularną formą rozwiązania małżeństwa. Powodem jest długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, trudne emocje towarzyszące postępowaniu i stopień jego skomplikowania. Zaangażowanie każdej ze stron podczas takiego procesu jest zazwyczaj ogromne i często wiążę się z negatywnymi konsekwencjami w sferze psychicznej i fizycznej. Dlatego podejmując decyzję złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, należy się przede wszystkim starannie przygotować. Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i jakie niesie ze sobą konsekwencje? O tym w poniższy artykule.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to postępowanie, podczas którego sąd bada stopień winy za rozpad związku małżeńskiego każdej ze stron. Choć samo pojęcie „winy” w polskim prawie nie posiada swojej definicji, można jednak określić kto ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia. 

Wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie jest często wynikiem konfliktu między dotychczasowymi małżonkami, którego nie da się rozwiązać na drodze polubownej. Oprócz tego istnieją przesłanki, które najczęściej motywują jedną ze stron do zainicjowania takiej właśnie formy rozwiązania małżeństwa. 

Najczęstszymi powodami  orzeczenia winy jednego z małżonków są: zdrada, przemoc fizyczna, psychiczna lub ekonomiczna, alkoholizm i hazard.

Warto jednak pamiętać, że winę za rozpad małżeństwa trzeba udowodnić. Dowodami mogą być SMS’y, maile, zdjęcia, nagrania, notatki policyjne czy zeznania świadków.

Konsekwencje wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie otwiera małżonkowi (który nie został obciążony winą za rozpad związku) drogę do uzyskania alimentów na siebie. Wymaga to jednak udowodnienia, że rozpad małżeństwa znacząco wpłynął na pogorszenie się  jego sytuacji materialnej.

Wbrew panującemu przeświadczeniu, rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na podział majątku wspólnego małżonków. Każde z nich ma do niego takie samo prawo. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją sytuacje, kiedy „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.”1

Jak napisać wniosek o rozwód i jakie dołączyć dokumenty?

Przed złożeniem pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie należy zadbać o skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Taka forma rozwiązania małżeństwa wymaga udowodnienia jednej ze stron odpowiedzialności za całkowity rozpad związku. W trakcie procesu sąd będzie weryfikował przedstawione dowody, dlatego trzeba zadbać o ich właściwe przygotowanie, przede wszystkim od strony formalnej. W tej sytuacji nieoceniona jest pomoc doświadczonego adwokata rozwodowego.

Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania pozwanego małżonka lub ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Dodatkowo dokumenty wymagane przy takim pozwie, to:

 • akt zawarcia małżeństwa,
 • akt/y urodzenia dziecka/dzieci,
 • umowa małżeńska, jeśli została zawarta,
 • zeznania podatkowe z ostatnich 5-ciu lat,
 • umowy o pracę,
 • dokumenty potwierdzające aktualne wydatki na dziecko/dzieci,
 • wszystkie dokumenty potwierdzające winę małżonka (wyciągi, badania lekarskie, zeznania świadków),
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Należy również pamiętać, że w pozwie należy oznaczyć strony, wskazać właściwy sąd i przedstawić swoje żądania.

Najczęstsze powody rozwodu z orzeczeniem o winie

Do najczęstszych przyczyn rozwodu z orzeczeniem o winie należą m.in.:

 • zdrada,
 • przemoc domowa (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna),
 • uzależnienie od alkoholu lub innych środków odurzających,
 • porzucenie przez małżonka,
 • zaniedbanie przez jednego z małżonków.

<< POWRÓT

Poczytaj poradyPRAWO RODZINNE

Telefon do Kancelarii